Mikroekonomia 1 / Microeconomics 1
Nauka o państwie / Science about the state.
Matematyka 1 / Mathematics 1
Statystyka opisowa / Descriptive statistics
Stosunki polityczno-gospodarcze w Europie Środkowej w dobie Globalizacji / Political and economic relations in Central Europe in the globalization era
Gospodarka regionalna / Regional economy
Zarządzanie / Management
Technologia informacyjna / Information technology
Socjologia / Sociology
Warsztaty Przedsiębiorczości Studenckiej w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości / Students’ Entrepreneurship Workshops as part of the Entrepreneurship Incubator
Polityka społeczna / Social Policy
Sztuka pisania / The art of writing 
Ekonometria / Econometrics
Metody wyceny projektów gospodarczych / Valuation methods for economic projects
Ochrona własności intelektualnej / Intellectual property protection
Teoria pieniądza / The theory of money
Marketing 1 / Marketing 1
Prawo cywilne / Civil law
Podstawy makroekonomii / Basics of macroeconomics
Rachunkowość / Accountancy
Finanse publiczne i rynki finansowe / Public finances and financial markets  
Analiza ekonomiczna / Economic analysis  
Bankowość / Banking  
Rachunkowość podatkowa / Tax accounting
Marketing międzynarodowy / International marketing
Historia myśli ekonomicznej / History of economic thought
Kontrola i rewizja finansowa / Financial control and audit
Międzynarodowe standardy rachunkowości / International Accounting Standards (także Norweskie)
Sztuka Mówienia / The Art of Speaking
Systemy ubezpieczeń społecznych / Social insurance systems
Negocjacje w biznesie międzynarodowym / Negotiations in international business

 

CENNIK STUDIÓW: