+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Regulamin

ZAŁ.1 do Umowy o świadczenie usług nauki języka norweskiego metodą on-line RePoland zawartej na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN REPOLAND
Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Szkoły Językowej RePoland oraz stanowi nieodłączny element Umowy.
Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs językowy RePoland. Szkoła: organizatorem kursów językowych jest:

REUBEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000823796, REGON: 385332956, NIP: 7010965381,
z siedzibą przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

Partnerem w Norwegii jest:

Ruben Renorge

nr. org. 815 223 012

Ellingsrudvegen 114
2100 SKARNES

Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.

ZAPIS NA ZAJĘCIA
1.1 Szkoła prowadzi grupowe kursy języków obcych przez internet. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy w miesiącach wyznaczonych przez Szkołę.
1.2. Każdemu uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Szkoły, przysługuje prawo do obejrzenia nagrania z darmowej lekcji próbnej udostępnionej na stronach Szkoły, oraz szkolenia on-line podczas którego prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu.
1.3. Każda lekcja prowadzona jest przez internet przez wykwalifikowanego lektora języka norweskiego lub native speakera.
1.4. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniami przez komunikator Google Hangouts/YoutubeLive.
1.5. Jednostka lekcyjna trwa 3×50 minut z wyłączeniem lekcji, których długość może być zmieniana podczas ustaleń grupy z lektorem.
1.6. Organizator zawiera z uczniem umowę ustną lub pisemną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez internet z wybranym lektorem/lektorami w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
2.1. Szkoła RePoland udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2.2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez internet.
2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci internet, za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

SPÓŹNIENIA
3.1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego ucznia ustalane są ze Szkołą lub z lektorem z upoważnienia Szkoły. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne z Biurem Obsługi Klienta.
3.2. Lekcje rozpoczynają się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z min. 3 uczestnikami kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.
3.3. Spóźnienia ucznia oraz lektora.
3.3.1. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie z winy kursanta nie oznacza jednak jej przedłużenia.
Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze w grupie.
3.3.2. Spóźnienie lektora: czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli lektor nie stawi się na lekcję do trzydziestu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu lektora należy niezwłocznie powiadomić Szkoła telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail repolandszkola@gmail.com
3.4. Uczeń może prosić lektora lub Szkołę o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda lektora zależy od jego dostępności i zgody grupy.

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA
4.1. Każdy Uczeń ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych aby uzyskać możliwość kontynuowania kursu na wyższym poziomie w kolejnym miesiącu.
4.2. W przypadku nieobecności na większej ilości zajęć niż 2 o możliwości kontynuowania kursu na wyższym poziomie decyduje opinia lektora.

PŁATNOŚCI
5.1. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto bankowe Szkoły.
5.2. Po obejrzeniu dostępnych publicznie nagrań na stronie lektora, szkoleniu ucznia i zapisaniu
się na kurs uczeń otrzymuje od Szkoły dokładne dane do przelewu .
Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.
5.3. Natychmiast po otrzymaniu danych do przelewu uczeń wnosi opłatę za naukę z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja, np. jeżeli uczeń dołącza do kurs który już trwa np. w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu oraz 50% ceny lekcji
które odbyły się i do których otrzyma dostęp w postaci nagrań audio-video.

WARUNKI TECHNICZNE
6.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, uczeń powinien posiadać:
a) komputer z dostępem do Internetu z wystarczającą prędkością danych wysyłanych i odbieranych,
b) zainstalowaną pocztą na serwerze gmail,
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer lub inną pozwalającą uczestniczyć w systemie Teams (optymalnie najnowsza wersja).

REZYGNACJA Z KURSU
7.1. Rezygnacja z kursu 3 miesięcznego jest możliwa przy zgłoszeniu w formie e-mail rezygnacji przed każdym miesiącem kursu 3 miesięcznego. W przypadku rozpoczęcia miesięcznego kursu zapis z art. 7.1 nie ma zastosowania.
7.2 W przypadku rezygnacji z kursu zgodnie z punktem 7.1 potrącana jest kwota nominalnego miesięcznego kursu za już rozpoczęte miesiące nauki oraz zwracana jest różnica od wpłaconej kwoty za kurs po potrąceniu na konto Zleceniodawcy
7.3. Uczeń powinien poinformować Szkołę o chęci rezygnacji z kursu pisemnie (skan pisma z podpisem) na adres e-mail repolandszkola@gmail.com.
7.4. Płatność za nierozpoczęty kurs zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez ucznia zgodnie z § 2 Umowy. Kwota przelewu zostanie pomniejszona zgodnie z punktem 7.2 oraz o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

PROBLEMY TECHNICZNE
8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Szkołę telefonicznie
(+47 486 42 455) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia.
8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej czasowi, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

ZAŚWIADCZENIA
9.1. Szkoła wystawia wewnątrzszkolne dyplomy potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego po ukończeniu pełnego poziomu 3-miesięcznego kursu i zdania egzaminu.
9.2. Aby otrzymać dyplom, uczeń powinien z wynikiem pozytywnym zdać egzamin z wiedzy na określonym poziomie.
9.3. Egzamin sprawdzający wiedzę organizowany jest podczas ostatniej lekcji, trzeciego miesiąca kursu na danym poziomie.
9.4. Dyplomy wysyłane są pocztą tradycyjną lub e-mail na podane przez ucznia dane adresowe.
9.5. Dyplomy wydawane są po zdanym egzaminie i uiszczeniu opłaty za dyplom w kwocie 50-100 zł.

REKLAMACJE
10.1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.
10.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres repolandszkola@gmail.com lub za pomocą
poczty tradycyjnej na adres Szkoły. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko lektora, nazwę kursu, którego reklamacja dotyczy, uzasadnienie reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
11.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu po poinformowaniu Ucznia przed rozpoczęciem kolejnego 3 miesięcznego Kursu.
11.3. Uczeń ma prawo do zmiany grupy po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Szkoły.
11.4. Ochrona danych osobowych uczniów odbywa się zgodnie ustawą Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Designed & Developed by ThemeXpert