Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

Liczba godzin

zajęć praktycznych

Liczba punktów ECTS

1.

Sylwetka rozwojowa dziecka.

10

5

2.

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.

10

5

3.

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna.

10

– 

5

4.

Problemy adaptacji i dojrzałości instytucjonalnej dziecka.

10

– 

4

5.

Metodyka pracy opiekuńczo
– wychowawczej.

10

5

6.

Metodyka pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10

– 

4

7.

BHP i ochrona zdrowia dziecka.

10

4

8.

Dydaktyka ogólna.

30

7

9.

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka.

10

– 

4

10.

Metodyka edukacji językowej dziecka.

10

4

11.

Metodyka edukacji matematycznej dziecka.

10

4

12.

Metodyka edukacji przyrodniczej dziecka.

10

4

13.

Metodyka edukacji plastycznej
i technicznej dziecka.

10

3

14.

Metodyka edukacji muzycznej
i artystycznej dziecka.

10

3

15.

Metodyka wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej dziecka.

10

3

16.

Trudności w uczeniu się.

10

2

17.

Strategie pracy nauczyciela.

– 

10

2

18.

Praktyka.

60

12

19.

Techniki informatyczne w pracy nauczyciela.

10

4

20.

Emisja głosu.

10

4

21.

Podstawy prawa oświatowego.

5

– 

2

Razem

95

180

90