+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Aplikacja RePolandApp dostępna!

Aplikacja RePolandApp dostępna!

Test poziomujący z języka norweskiego. prosty interfejs, łatwa w obsłudze. Sprawdź swój poziom języka norweskiego i uzyskaj od razu wynik.

Ściągnij aplikację RePolandApp na swój telefon na systemie Android
Ściągnij aplikację RePolandApp na swój telefon na systemie Android

Ściągnij aplikację RePolandApp na swój telefon lub tablet na systemie iOS
Ściągnij aplikację RePolandApp na swój telefon lub tablet na systemie iOS

REGULAMIN RePoland App

POLITYKA PRYWATNOŚCI RePoland App

Dostarczycielem usług przez Internet jest:

REUBEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000823796, REGON: 385332956, NIP: 7010965381,

z siedzibą przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem korzystania z aplikacji RePoland App.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‐mail: info@reuben.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa

Informacje o aplikacji

 1. Do czego służy aplikacja RePoland App ?

 • Aplikacja umożliwia wykonanie testu poziomującego z języka obcego.

Wymagania techniczne

 1. W celu poprawnego korzystania z RePoland App użytkownik powinien posiadać:

 • połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (telefon komórkowy, tablet, etc.),
 • podstawowy system operacyjny iOS 9.0 ( lub nowszy) albo Android 6.0 (lub nowszy).

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 );
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 134);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

 1. Spory związane ze świadczeniem Usług rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), gwarantujemy zabezpieczenie danych osobowych użytkowników RePoland App. Poniżej znajdują się informacje dotyczące ich właściwego wykorzystania.

Aby zwiększyć przystępność Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” w niektórych miejscach został zastąpiony określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, który decyduje o celach i środkach zabezpieczeń oraz realizacją praw użytkowników aplikacji RePoland App jest:

 • Reuben Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
 • Kontakt z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych możliwy jest poprzez adres email: info@reuben.com.pl

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy w aplikacji RePoland App?

Wszystkie dane, które nam pozostawisz lub udostępnisz.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

 • korzystania z aplikacji
  • dane w postaci Twojego adresu IP.
 • Uzupełnienia formularza kontaktowego
  • Twoje dane zawarte w formularzu: e-mail, imię, nazwisko oraz nr telefonu

 1. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

 • Dane IP są zbierane przez pliki cookie i wykorzystywane w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
 • Adres e-mail jest nam potrzebny do mailingu marketingowego

 • W przypadku użytkowników, którzy podając swoje dane do skorzystania z aplikacji wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące aplikacji jak i innych usług Reuben Sp. z o.o. (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia).
 • Każda wiadomość zawiera także link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania mailingu marketingowego.

 • Numer telefonu jest nam potrzebny domarketingu telefonicznego
  • użytkownicy korzystający z aplikacji, podając swój nr kontaktowy w formularzu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Korzystamy z prawa do kontaktu telefonicznego w którym możemy zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące aplikacji jak i innych usług Reuben Sp. z o.o. (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia).
  • Każdy kontakt telefoniczny umożliwia wyrażenie przez Ciebie woli rezygnacji z dalszego otrzymywania marketingu telefonicznego.
 • Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nieprzekazanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie na rzecz użytkownika.

 1. Podstawy prawne i czas przetwarzania

 • Umowa – przygotowanie i wykonanie usługi aplikacji dostarczonej Użytkownikom, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług,
  • zgodnie zart. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą̨ być przetwarzane również̇ po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym, akceptacja regulaminu o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • marketing – (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów,
  • zgodnie zart. 6 ust. 1 lit. a) RODO– dobrowolna zgoda; do czasu wycofania zgody;
 • cookies – pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 1. Twoje prawa w zakresie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych , masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
 • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.

 1. Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?

 • Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 1. W jaki sposób są̨ chronione Twoje dane osobowe?
  • Formularz wypełniany przez Ciebie w aplikacji jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Zapewniamy bieżąca aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego. Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
  • Bezpieczeństwo danych osobowych zależy również od Twojego działania, w tym celu zalecamy:
   • niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp osób trzecich,
   • przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu, – nie ujawnianie haseł osobom trzecim,
   • w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych o takiej sytuacji.
 2. Polityka cookies
  • Czym są pliki cookies?
   • Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (odwiedzającego nasz serwis www.repoland.pl)
   • Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie.

 • W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
  • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do Twoich preferencji, ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

 • Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem możesz wrócić w to samo miejsce na stronie.
  • Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może zapamiętać Twoje ustawienia podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje Twoje preferencje.
 • Usuwanie plików cookies
  • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne sąw ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.
Designed & Developed by ThemeXpert