You are here:  / Edukacja i Nauka / CYKL SPOTKAŃ

CYKL SPOTKAŃ

CYKL SPOTKAŃ

Cykl spotkań w kinie kończy sesja popularnonaukowa. W tym roku jest to „Portret dziecka w filmie”. Wokół wybranej problematyki i adekwatnych do niej filmów (np. „Dziecko samotne i niekochane… O potrzebie miłości” – „Wrony” D. Kędzierzawskiej) uczniowie przygotują się do udziału w sesji. Wystąpienia będą miały różne formy: referat, refleksja, opowiedziana historia, reportaż fil­mowy lub fotoreportaż, scenka teatralna… Sesji towarzyszyć będzie konkurs na recenzję filmową, utwór literacki inspirowany filmem, film amatorski, plakat filmowy. Zakończenie będzie połączone ze spotkaniem z reżyserem filmowym (prawdopodobnie z Dorotą Kędzierzawską). Edukacja medialna jest ze swej natury ponadprzedmiotowa czy międzyprzed- miotowa, ponieważ jednak obejmuje szeroką sferę kultury współczesnej, najbardziej predystynowana jest do realizacji bądź w formie projektów interdyscypli­narnych, bądź w ramach kształcenia kulturalnego na języku polskim. Poznanie języka przekazów medialnych powinno odbywać się głównie przez działania własne, twórcze (tworzenie własnych, choćby najprostszych artefaktów) oraz przez uczestnictwo w kulturze, nie zaś przez tradycyjne, a tak już skompromito­wane przekazywanie wiadomości przez zatrudnionego „na etacie” nauczyciela. Doświadczenia własne najlepiej uczą dystansu do mediów i przynoszą rozumie­nie ich funkcjonowania i oddziaływania. Działania edukacyjne mogą i powinny odbywać się w różnych miejscach: w muzeach, w galeriach, w kinie, filharmonii czy w nowocześnie prowadzonej bibliotece. Stwarza to bowiem nawyk bywania w tych miejscach, a ponadto daje szansę na spotkanie wybitnych znawców inte­resującej nas dziedziny, czego nie zapewnia współczesna szkoła.